Medezeggenschap

Bewonersvergadering.

Elke maand vindt er een bewonersvergadering plaats. Tijdens deze vergadering krijgen bewoners uitvoerig de ruimte om te vertellen en te praten over zeilen en zielen op Victory. We vinden het belangrijk om serieus te nemen wat bewoners hierin bijdragen. Daarom nemen we vaak tijdens de vergadering al de nodige besluiten en soms nemen we thema’s of vragen mee naar de teamvergaderingen van het personeel.

Zorgplan.

De belangrijkste inbreng in het zorgplan en in de zorgplanbespreking vinden wij de inbreng van de bewoners zelf. Het gaat immers over hun en hun hele welzijn.

’s Heeren Loo heeft een heel belangrijk onderdeel toegevoegd aan het zorgplan. En dat is het onderdeel “ Dit vind ik er van”. Hier kan de bewoner omschrijven wat hij of zij zelf vindt hoe het gaat, hoe het wonen bevalt, of hij of zij tevereden is over de zorg enz.

Zo nodig kan de bewoner dit samen met zijn of haar persoonlijk begeleider omschrijven.

Ouder / cliëntenraad.

Victory werkt met een ouder- en cliëntenraad. Deze raad komt eens per twee maanden bij elkaar. Ouders die niet in de raad zitten krijgen de gelegenheid om punten aan te dragen die besproken worden in de raad. Van elk overleg wordt een verslag gemaakt dat wordt voorgelegd aan het bestuur van Victory. Waar dit wenselijk is bespreekt het bestuur dit met het gehele team.

Klachten.

Bewoners van Victory kunnen natuurlijk tegen zaken aanlopen die ze als niet wenselijk of storend ervaren. Vanzelf doet Victory er alles aan om dit te voorkomen. Helaas is dat niet altijd mogelijk.

We gaan altijd eerst met elkaar in gesprek en proberen het probleem op te lossen.

Mochten we hier met elkaar niet uitkomen dan helpen we jou om een beroep te doen op de klachtenprocedure van ’s Heeren Loo. Er kan een beroep gedaan worden bij klachtenfunctionarissen of een geschillencommissie.

Vertrouwenspersoon.

Soms is het nodig dat je jouw verhaal kunt doen bij iemand die je niet kent, die neutraal en onafhankelijk is. Om met je te praten over gevoelige kwesties. Of omdat je iets hebt opgelopen bij de vaste begeleiding wat je eerst wilt bespreken met iemand die net wat verder van je af staat.

’s Heeren Loo beschikt over professionele en kundige mensen die als vertrouwenspersoon werken. We brengen je graag met hun in contact als je dit wilt.

Familie participatie.

De rol van een ouder of waardevol familielid vinden wij vanuit Victory uiterst belangrijk. ’s Heeren Loo heeft hier een mooi instrument in uitgedacht wat “de driehoek” heet.

Die bestaat uit de bewoner, een familielid en een zorgverlener.

Victory wil graag met jou samenwerken om deze driehoek in volle kracht tot uiting te laten komen.